Erkenningsvoorwaarden

Erkenningsvoorwaarden scholen:

 1. De school is gelegen in België (lokalen, winkel, leshellingen, …).
 2. Alle lesgevers die in de school werken zijn door de BVVF gebrevetteerd als Monitor, Hulpmonitor, Lierinitiator of Leshelling-initiator, of doen er hun opleidingsstage onder de verantwoordelijkheid van een erkend Monitor en dit met de goedkeuring van de BVVF.
 3. Alle lesgevers die in de school werken zijn bij de BVVF verzekerd voor hun Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van hun leerlingen.
 4. Iedere leerling is bij de BVVF verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen met dekking van de delta-, parapente- of Swift-activiteit vanaf de inschrijving aan om het even welke praktische delta-, parapente- of Swift-opleiding.
 5. Indien de school met een lier (winch) werkt moet deze voldoen aan de door de BVVF gestelde normen en moet zij bediend worden door een BVVF-Lierman.
 6. De school beschikt over een duidelijke documentatie (folder, Internetsite…), waarin haar structuur en de verschillende opleidingen die de school voorstelt beschreven worden. Ze beschikt onder andere, voor elke opleidingsstage, over een technische fiche die aan de leerling als bijkomende informatie zal gegeven worden. Deze fiche moet duidelijk vermelden: het verloop van de stage, het aan de leerlingen ter beschikking gestelde materiaal, de gebruikte pedagogische middelen, het verloop, het eindobjectief, de prijs van de stage met een volledige beschrijving van wat in de prijs begrepen is alsook alle mogelijke opties (reis, verblijf, bijkomend materiaal, …). De diploma’s of titels van de lesgevers die vermeld staan in deze documentatie, moeten verplicht gestaafd worden door officiële diploma’s en erkend worden door officiële instanties of door de BVVF. Deze attesten moeten toegevoegd worden aan het erkenningsdossier.
 7. Als de school, voor welke reden dan ook, zich in de onmogelijkheid verkeert om een opleidingsstage of een dienst te verzekeren, verbindt ze zich ertoe de klant terug te betalen ten belope van de niet gepresteerde dagen of niet geleverde diensten.
 8. Het vliegmateriaal, dat door de school ter beschikking gesteld wordt aan de leerlingen om te vliegen, moet gehomologeerd zijn door een door de BVVF erkend organisme. Dit materiaal en de vliegplaatsen waar de school met de leerlingen naartoe gaat, zijn aangepast aan het competentieniveau van de leerlingen (materiaal in perfecte staat, helmen, vliegplaatsen die aangepast zijn voor de eerste hoogtevluchten, met een gemakkelijke start een voldoende grote en vrijstaande landingsplaats…).
 9. De school werkt minstens met twee erkende monitors of met een erkende monitor en een BVVF-Hulpmonitor voor de eerste vijftien hoogtevluchten te begeleiden (één aan de start en één aan de landing) en dit met verplichte radioverbinding.
 10. De lesgevers van de school zullen regelmatig hun manier van werken in vraag stellen en zullen hun competentieniveau voortdurend trachten te verbeteren (deelname aan opleidingen, seminaries, …). Ze zullen onder andere de verplichting hebben om deel te nemen aan gratis verdergezette opleidingstages die eventueel door de BVVF georganiseerd worden.
 11. Al wat betreft het financieel aspect van mijn school mag in geen geval schade berokkenen aan het imago van de vrije vlucht -sport. Om die reden moet onder andere, alle materiaal dat verkocht wordt en elke stage die voorgesteld wordt beantwoorden aan het competentieniveau van de klant voor wie het bestemd is.
 12. Als een erkende BVVF-school, verbind ik mij ertoe de BVVF actief te promoten bij mijn leerlingen en ze te informeren over de manier om er zich lid van te maken. Alle lesgevers die in de school werken, verbinden er zich toe in alle gevallen waardige vertegenwoordigers van de BVVF te zijn, in België en vooral in het buitenland.

Aanvraagformulier erkenning school

Dossier op te sturen naar het secretariaat van de BVVF:

Erkenningsaanvraag school (doc)

Erkenningsaanvraag school (pdf)

Erkenning clubs

Vanaf 2008 zal de BVVF voor het eerst clubs erkennen, met de bedoeling om de lat gelijk te leggen met de scholen wat betreft subsidies en op die manier clubs die een actieve rol op het terrein spelen, te steunen. De voordelen van de erkenning :

 1. Mogelijkheid om gratis niet-commercièle aankondigingen te laten verschijnen in de Fly! en op de BVVF-website.
 2. De club kan leden aansluiten en verzekeren bij de BVVF via fax en/of mail aan de verzekeraar en aan het secretariaat.
 3. De club zal opgenomen worden in de lijst van erkende clubs, die verdeeld wordt via de post en de BVVF-website, met een link naar de website van desbetreffende club.
 4. Clubleden zijn verzekerd door de BVVF-verzekeringen tijdens evenementen die vooraf aan de BVVF gesignaleerd en door de BVVF goedgekeurd werden.
 5. De mogelijkheid om Clubbegeleiders voor te dragen.
 6. Eventuele subsidies die berekend zullen worden op basis van criteria die door de Raad van Bestuur bepaald zullen worden.

Voor 2010 werd er 5 € subsidie gegeven worden voor elk BVVF-lid die ook lid van een erkende club was.

Erkenningsvoorwaarden:

 1. De club is een VZW of een Feitelijke Vereniging met een democratisch verkozen bestuur en is gevestigd in België« (maatschappelijke zetel, clublokaal…). Ieder jaar moet de namen, adressen en telefoonnummers van de bestuursleden, en het contactadres doorgegeven worden aan de BVVF, en elke keer wanneer deze gegevens veranderen.
 2. De club heeft minstens 10 BVVF-leden in zijn rangen. Om dit te bewijzen zal ieder jaar een ledenlijst overgemaakt worden aan de BVVF. Indien de club geen 10 BVVF-leden in zijn rangen meer heeft, kan de erkenning ingetrokken worden.
 3. De club moet er zich van verzekeren dat alle vliegende leden verzekerd zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de beoefening van vrije vlucht (delta, parapente, rigids).
 4. Indien de club met een lier werkt moet deze voldoen aan de door de BVVF gestelde normen en moet zij bediend worden door een BVVF-Lierman.
 5. De club verbindt er zich toe geen praktische opleidingen te geven zonder door de BVVF erkend te worden als school. Indien de club erkend wordt als school, kan ze niet langer erkend blijven als club, maar ze kan wel de benaming “club” dragen om aan te geven dat ze eveneens open staat voor leden die geen opleiding volgen.
 6. De club mag door zijn acties of publicaties in geen geval schade berokkenen aan (het imago van) de BVVF of de vrije vlucht sport, zoniet kan het zijn erkenning verliezen.
 7. De club verbindt er zich toe haar leden elk jaar te informeren over de BVVF en de manier waarop men zich kan lid maken van de BVVF, en haar leden aan te zetten zich daadwerkelijk lid te maken van de BVVF.
 8. De club werkt actief mee aan de instandhouding of ontwikkeling van vliegplaatsen of vrije vlucht -evenementen.

Aanvraagformulier erkenning club

Dossier op te sturen naar het secretariaat van de BVVF:

Aanvraag erkenning club (doc)

Aanvraag erkenning club (pdf)