Reglementen en brevetten

BVVF-brevetten in het buitenland

De BVVF-brevetten van Piloot en XC-Piloot komen overeen met de  IPPI-kaart van niveau 4 en 5, wat het recht geeft om in vele Europese en andere landen te vliegen. De IPPI-kaart wordt uitgegeven door de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) die (onder andere) de vrije vlucht wereldwijd beheert.

Men kan de IPPI-kaart bekomen bij de BVVF (zie Lidgelden) als men één van deze BVVF-brevetten bezit, deze kaart blijft geldig zolang ze vergezeld is van een voor dat jaar geldige BVVF-lidkaart.

Luchtruim & Overlandvluchten

Sinds 1 januari 2004 verplicht de BVVF zijn leden in het bezit te zijn van het brevet van  ‘XC-Piloot’ om een overlandvlucht (of zgn. XC-vlucht) te mogen ondernemen. Wij herinneren onze leden er ook aan dat deze regel in tal van buurlanden geldt. In Duitsland (bvb) moet men om afstand te vliegen beschikken over de IPPI-kaart niveau 5. Men kan deze kaart slechts bekomen indien men in het bezit is van het brevet van XC-Piloot. Examens om het brevet te bekomen, alsook cursussen over luchtvaartreglementering, worden regelmatig georganiseerd door de BVVF. De data van de eerstvolgende cursussen en examens vindt u in de kalender op de frontpagina.

Definitie overlandvlucht (XC-vlucht): Elke vlucht waarbij de piloot zich meer dan 5 km verwijdert van de startplaats of waarbij hij meer dan 500 m hoogte wint boven starthoogte (of in het geval van lier- of sleepvliegen: boven loskoppelhoogte). Tevens wordt elke vlucht die gecontroleerde luchtvaartzones betreedt eveneens beschouwd als XC-vlucht, zelfs al vliegt men op minder dan 5 km van de startplaats of lager dan 500 m boven start- of loskoppelhoogte. Deze definitie wordt voorlopig enkel toegepast voor vluchten met start in België of waarbij het Belgisch territorium overvlogen wordt.
Alvorens overland te vliegen is het uiteraard van belang het luchtruim rond en boven de vliegplaats waar men gaat vliegen te kennen, en er zich desgevallend over te informeren op een luchtvaartkaart of bij het BVVF-secretariaat. Vooraleer je vliegt, lees je ook de NOTAMS !

Overtredingen en sancties: Elke flagrante overtreding zal bestraft worden met de intrekking van het XC-Pilotenbrevet. De desbetreffende piloot zal zijn brevet kunnen terugkrijgen als hij het BVVF-examen over luchtvaartreglementering terug aflegt en hierop 75 % der punten haalt. Ondertussen zal het niet mogelijk zijn een FAI-licentie, een IPPI-kaart niveau 5 of een selectie voor het nationaal team te verkrijgen.
Bij herhaalde overtredingen kan de Raad van Bestuur van de BVVF beslissen het XC-brevet definitief in te trekken, en kunnen er nog andere sancties genomen worden zoals de definitieve verwijdering uit het nationaal team of zelfs uit de BVVF. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor de namen van de overtreders door te geven aan de betreffende autoriteiten als deze erom vragen of als dit in het belang is van de BVVF en zijn leden.

Specifieke Regelgeving 7 Meuses

Op de vliegsite van 7 Meuses gelden een aantal specifieke regels. Vooreerst is het bezit van het pilotenbrevet verplicht om er te kunnen vliegen. Daarnaast zijn toplandingen er in de regel verboden maar is er een tolerantie van kracht in welbepaalde gevallen, dewelke duidelijk gemaakt worden in het volgende document:

Voorwaarden toplandingen op 7 Meuses

Om duovluchten uit te mogen voeren op 7 Meuses, moet u ook expliciet de toelating vragen aan de raad van de BVVF die uw vraag zal beoordelen volgens de criteria in het volgende document:

Voorwaarden duovliegen op 7- Meuses

Brevetten

Vliegboekjes / logboekjes

Enkele pagina’s uit het nieuwe BVVF-vliegboekje ter illustratie :
Vluchtenboekje cover
Vluchtenboekje voorrangsregels
Vluchtenboekje brevet

Men kan deze nieuwe vliegboekjes van de BVVF bestellen door 6 € te storten op de BVVF-rekening (zie pagina “leden”) met vermelding “vliegboekje”.

Didactisch materiaal

Download de  600 vragen van het theorie-examen voor parapente piloot van de FFVL

Download deze vragen in een Excel bestand om het theorie examen te toetsen  (met dank aan Wilmert De Bosscher)

Download het Leerplan deltavliegen

Download de theoriecursus over luchtvaartreglementering

Brevetvoorwaarden

Algemene bepalingen voor alle BVVF-brevetten

• Voor het behalen van elk BVVF-brevet moet men in regel zijn met het BVVF-lidgeld en verzekerd zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de vrije vlucht.
• De vluchten die vereist zijn voor de diverse brevetten dienen genoteerd in een vliegboekje en afgetekend te worden door een BVVF-Observator, een BVVF (Hulp-) Monitor of een door een erkend monitor van een buitenlandse federatie (buitenlandse federatie erkend door de BVVF). Naam en federatienummer van deze personen moeten duidelijk vermeld worden.
• De Raad van Bestuur van de BVVF kan uitzonderingen maken bij het toekennen van brevetten en kan elk BVVF-brevet intrekken of nietig verklaren. De Raad van Bestuur beslist door stemming van zijn leden na grondig onderzoek en op advies van de Commissie Opleidingen van de BVVF.
• Bij geschillen tussen een leerling en zijn monitor(en), kan een schriftelijke klacht gericht worden aan de Raad van Bestuur van de BVVF. Deze klacht zal steeds in de eerstvolgende Vergadering van de Raad van Bestuur behandeld worden.
• De vliegboekjes en de originelen van alle gevraagde attesten moeten naar het BVVF-secretariaat opgestuurd worden. De secretaris zal de kaart waarop het brevet vermeld staat, opsturen indien alle voorwaarden voor het brevet vervuld zijn, of het dossier voorleggen aan de Raad van Bestuur van de BVVF, die uitspraak zal doen.
• Voor de brevetten (in alle disciplines) van Duopiloot, Lierinitiator, Hulpmonitor, Monitor en Lierman, moet elke kandidaat de toelating om de opleiding tot dit brevet te mogen aanvangen op voorhand verkrijgen van de Raad van Bestuur van de BVVF. De aanvraag moet verstuurd worden aan het BVVF-secretariaat en goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur van de BVVF vóór aanvang van de opleiding.

De opleiding

Er wordt aangeraden de opleiding voort te zetten in een door de BVVF erkende school. In het buitenland moet de school erkend zijn door de Vrije Vlucht Federatie van dat land. Daarenboven zal deze buitenlandse vrije vlucht federatie door de BVVF erkend moeten worden als legitieme en ernstige Vrije Vlucht Federatie.

Specifieke brevetvoorwaarden:

Parapente Delta Swift
Piloot parapente Aspirant-piloot delta  XC-Piloot Swift
XC-Piloot parapente XC-Piloot delta Duopiloot Swift
Duopiloot parapente Duopiloot delta Instructeur Swift
Observator parapente Observator delta Examinator Swift
Clubbegeleider parapente Hulpmonitor delta Lierman Swift
Brevet Hulpmonitor parapente Monitor delta
Brevet Monitor parapente Examinator delta
Lierpiloot parapente Lierman delta
Duo-lierpiloot parapente Clubbegeleider delta
Club-Lierinitiator parapente
Lierman parapente
Examinator parapente
Kwalificatie SIV-Monitor

XC-GAA brevet

Er is nu ook een speciaal brevet voor de piloten die op werkdagen toegang willen verkrijgen tot de GAA-zones, die door de luchtmacht beheerd worden. Hiervoor zijn stringente voorwaarden te vervullen en moet ook een extra theorie-examen afgelegd worden. Meer informatie over de te kennen theorie kan u hier vinden (enkel in het Engels): Glider_Ardenne_Area_Training&exam_04-24

IPPI-Kaart

De IPPI-kaart is een afzonderlijke, bijkomende kaart, een “internationaal brevet” als het ware. Ze kan verkregen worden door 25 € te storten op de BVVF-rekening (zie rubriek “Leden“) met vermelding “IPPI-kaart” (de BVVF moet deze kaart ook betalen aan de internationale organisatie).

De kaart blijft geldig zolang ze vergezeld is van een voor dat jaar geldige BVVF-lidkaart, maar ze kan enkel uitgereikt worden aan houders van een Pilotenbrevet (IPPI niveau 4) of van een XC-Pilotenbrevet (IPPI niveau 5).

Deze niveau’s staan trouwens vermeld op de achterkant van de BVVF-lidkaart (kaart uit het hoesje halen en open plooien), dus ook als je geen IPPI-kaart hebt, kan je je niveau aantonen van je BVVF-pilotenbrevetten. Dit is echter nog niet hetzelfde als de feitelijke IPPI-kaart, die je in principe in sommige landen wettelijk gezien nodig hebt om er legaal te vliegen (bijvoorbeeld Duitsland).

Je kan nog meer te weten komen over de IPPI-kaart op de website van de FAI.

 

FAI-sportlicentie

De FAI-sportlicentie is een jaarlijks te hernieuwen licentie om te kunnen deelnemen aan internationale FAI-sportwedstrijden.

Ze kan verkregen worden door 5 € te storten op de BVVF-rekening (zie rubriek “Leden“) met vermelding “FAI-licentie”.

De kaart is jaarlijks te hernieuwen, maar ze kan enkel uitgereikt worden aan houders van een Pilotenbrevet (IPPI niveau 4) of van een XC-Pilotenbrevet (IPPI niveau 5).

Je kan nog meer te weten komen over de FAI-licentie op de website van de FAI.