Leden

Lidgeld en Verzekering

Om lid te zijn en blijven, moet men elk jaar zijn lidgeld betalen. Men kan ervoor kiezen om gelijktijdig zijn verzekering voor de vrije vlucht te betalen (burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen, zie verder).

Om lid te worden of om uw lidmaatschap te vernieuwen, volstaat het een overschrijving van het gepaste bedrag uit te voeren op het hieronder vermeld rekeningnummer en zich hier in te schrijven (indien u dit vroeger nog niet gedaan heeft of uw e-mailadres veranderd is).

De volgende tabel vermeldt de bedragen die van toepassing zijn voor het lidjaar 2024. De dekking is reeds mogelijk vanaf 20-12-2023 en loopt tot en met 31-12-2024. Opgelet: lidgelden werden verhoogd voor 2024.

Voor nieuwe leden is de BVVF-verzekering niet mogelijk indien ze hun hoofdwoonplaats niet in België hebben, ook de huidige leden die emigreren naar een hoofdwoonplaats in het buitenland, zijn niet verzekerd door de BVVF-verzekeringen.

De verzekeringsdekking gaat  in vanaf het moment dat het lidgeld betaald werd. Het uur en de datum op het rekeninguittreksel geldt als ingangsdatum en als bewijs van de verzekering. U krijgt dan toegang tot uw lidkaart via onze website in de dagen die volgen op de betaling indien u zich ooit als eens hier ingeschreven heeft (of u dit nu doet als uw e-mailadres veranderd is).

Zonder verzekering (1) Met verzekering
Gewoon lid 85 € 110 €
Eerste lidjaar 70 € 95 €
Na 31/8 van het verzekerde lidjaar 40 € 65 €
“Premium” lid + 40 € + 40 €
Verzekering BA duo-passagiers (2) Niet mogelijk + 145 € / + 400 €
Verzekering hulpmotor (3) Niet mogelijk + 40 €
FAI-sportlicentie (4)  + 5 €  + 5 €
IPPI-kaart (5) + 25 € + 25 €
Fly! in papieren formaat + 35 € + 35 €

Betaling: Uitsluitend via bankoverschrijving (geen PayPal) met volledige vermelding van naam en adres op de bankrekening van de BVVF vzw:

IBAN: BE41 3100 9022 1810
BIC: BBRU BEBB
SWIFT: BBRU BEBB 200
Adres bank: ING, 2860 St-Katelijne-Waver

(1) Indien u kiest om niet te werken met de BVVF-verzekering, zal de lidkaart pas worden afgeleverd indien u een bewijs opstuurt naar het BVVF-secretariaat dat u een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor deltavliegen en/of parapente bezit (polisblad en bewijs van betaling opsturen).

(2) Piloten die houder zijn van het BVVF-brevet van Duopiloot kunnen een bijkomende verzekering nemen om hun Burgerlijke Aansprakelijkheid te dekken ten opzichte van passagiers tijdens NIET COMMERCIELE DUOVLUCHTEN (bovenop het normale lidgeld met basisverzekering). Deze verzekering dekt tot 1.600.000 € per ongeval ten opzichte van niet vervoerde derden en tot 325.000 € ten opzichte van passagiers (zonder vrijstelling). Premie per piloot: 145 €.

De verzekering kan genomen worden per vleugel/scherm, waarbij meerdere gebrevetteerde Duopiloten verzekerd kunnen zijn als ze vliegen met deze vleugel of scherm. Merk, model en serienummer moeten meegedeeld worden. Premie per vleugel/scherm: 400 €.

(3) Bijkomende verzekering (bovenop het normale lidgeld met verzekering) uitsluitend voor houders van het BVVF-brevet van XC-Piloot. Deze verzekeringsuitbreiding dekt enkel parapentes en delta’s met hulpmotor die te voet kunnen gestart worden (en dus geen paramotoren met wielgestellen noch DPM’s).

(4) De FAI-sportlicentie laat toe om deel te nemen aan FAI-wedstrijden en wordt slechts afgeleverd aan BVVF-leden die het BVVF-brevet van XC-Piloot bezitten en verzekerd zijn voor wedstrijden. De BVVF-verzekering dekt wedstrijden, als u deze verzekering niet neemt moet u het bewijs leveren dat u verzekerd bent voor vrije vlucht -wedstrijden.

(5) De IPPI-kaart wordt slechts afgeleverd aan BVVF-leden die houder zijn van het BVVF-brevet van Piloot (IPPI-niveau 4), XC-Piloot (IPPI-niveau 5) of Duopiloot (IPPI-niveau 6) en die geldig verzekerd zijn voor de vrije vlucht. De IPPI-kaart blijft geldig zolang ze vergezeld is van een voor het lopende jaar geldige BVVF-lidkaart.

Verzekeraar:

AVIABEL (AXIS Specialty Europe SE Brussels Branch)
Blue Tower
Louizalaan 326 / 3
1050 BRUSSEL

Alle contacten met Aviabel dienen te gebeuren via de makelaar, liefst na contact met het BVVF-secretariaat :

Gallagher (Arthur J Gallagher Nordic AB)
Posthofbrug 6-8 bus 5/134
2600 Berchem
bvvf.fed.verzekering@ajg.com
0486 96 55 63

Voorwaarden BVVF-verzekering

Download de Uitgesloten landen in pdf-formaat.

Download de Bijzondere voorwaarden (zonder vermelding van premies) in pdf-formaat.

Download de  Algemene voorwaarden in pdf-formaat.

Deze weergave van de bijzondere voorwaarden van dit contract gebeurde enkel ten indicatieve titel en heeft geen contractuele of juridische waarde, informatie betreffende sommige premies werd verwijderd uit het originele contract om commerciële redenen, alle andere clausules van de bijzondere voorwaarden werden integraal weergegeven, behoudens eventuele wijzigingen van het contract na de afsluitingsdatum ervan.

Hier vindt u de ongevalsaangifte voor uw persoonlijke ongevallen (met uitleg op het laatste blad) : Medische Aangifte luik ABC

Hier vindt u de ongevalsaangifte voor ongevallen waarbij uw burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken (schade die u toebrengt aan anderen) : Ongevalsaangifte BA

Verzekerde bedragen basisverzekering

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid:

Burgerlijke aansprakelijkheid voor de beoefening van de vrije vlucht sport tot € 1.600.000.
Dekking uitgebreid tot de aldaar wettelijk vereiste minima in Oostenrijk, Duitsland en Denemarken.
Vrijstelling materiële schade: € 150. Vrijstelling schade vrije vlucht -materiaal: € 300.
Schade aan vrije vlucht -materiaal is niet gedekt indien ze het gevolg is van een landing op een startzone

Verzekering lichamelijke ongevallen:

Overlijden van verzekerde: € 3.750.

Permanente invaliditeit van verzekerde: tot € 7.500 proportioneel aan de invaliditeitsgraad met vrijstelling van 25%.

Medische kosten van verzekerde tot € 2.500 met een vrijstelling van € 150.

Opsporing- en reddingkosten van verzekerde als gevolg van een vrije vlucht -ongeval tot € 6.000.

Geografische uitgestrektheid dekking verzekering:

Wereldwijd met uitzondering van: Afghanistan, Algerije (*), Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, Colombië (*), Ethiopië, Irak, Iran, Jammu & Kashmir, het verre noorden van Kameroen, Kenia, Democratische Republiek Congo, Israël, Libanon, Libië, Mali, Mauritanië, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan, Peru, Oekraine, de Krim,  Rusland, Wit-Rusland, de republiek Soedan, de republiek Zuid-Soedan, Somalië, Syrië, Jemen, de regio’s van Donetsk en Lugansk in Oekraïne, Abchazië, Zuid-Ossetië, Nagorno-Karabach, het Noord-Kaukasisch federaal district, de noordelijke Sinaï provincie in Egypte en alle landen waar luchtvaart onder sancties van de Verenigde Naties staat.

(*) voor Algerije en Colombië is de dekking verworven maar beperkt tot het uitvoeren van solovluchten en uitsluitend indien de piloot het BVVF-brevet van Piloot bezit. Elk incident, alsook elk gevolg, voortspruitend uit een vervolmakings-, instructie- of duovlucht, of een variant hierop, in één van twee voornoemde landen, is niet gedekt.

Mogelijke bijkomende (optionele) dekkingen

Deze dekkingen komen bovenop de dekkingen die voorzien zijn door de BVVF-basisverzekering, en men moet dus eerst deze basisverzekering nemen EN een supplement betalen vooraleer te kunnen genieten van deze bijkomende dekking(en), die u lager zal terugvinden. Deze verzekering loopt tot 31 december van het genomen lidjaar, net als de basisverzekering.

Zoals u zult opmerken, zijn alle opties mogelijk in schijven van 25.000 € tot een maximum van 125.000 € voor de risico’s overlijden en/of blijvende invaliditeit (1).

De dekkingen en te betalen supplementen worden gewoon vermenigvuldigd met 2, 3, 4 of 5 naargelang de schijf, dit alles staat gedetailleerd in de tabel hieronder.

Opties 1 en 2 zijn combineerbaar, de andere opties bevatten reeds optie 1 of/en 2.

Indien u wilt genieten van deze bijkomende dekkingen, volstaat het het overeenkomstig bedrag te storten op de BVVF-rekening
BE41 3100 9022 1810 met vermelding « Bijkomende verzekering optie » gevolgd door het nummer van de gekozen optie. Het bedrag van het gestorte supplement zal de hoogte van de dekking(en) bepalen volgens de tabel hieronder.

Het stortingsbewijs zal, conform de clausules van ons verzekeringscontract, bewijs van verzekering zijn, zo kunnen er geen problemen zijn met niet-ontvangst van attesten of andere misverstanden. De dekking zal ingaan vanaf het moment dat de betaling uitgevoerd werd (als deze op de BVVF-rekening toekomt).

Mogelijke bijkomende dekkingen bij de BVVF-basisverzekering:

Lichamelijke letsels ten gevolge van een vrije vlucht –ongeval:

Dekking basisverzekering Bijkomende dekking Totale dekking Supplement per jaar

Optie 1

Enkel overlijden 

3.750,00 €

  25.000,00 €   28.750,00 € 90,00 €

3.750,00 €

  50.000,00 €

  53.750,00 € 180,00 €

3.750,00 €

  75.000,00 €   78.750,00 €

270,00 €

3.750,00 € 100.000,00 € 103.750,00 €

360,00 €

3.750,00 € 125.000,00 € 128.750,00 €

450,00 €

Dekking basisverzekering Bijkomende dekking Totale dekking Supplement per jaar

Optie 2

Enkel blijvende invaliditeit (1) 

7.500,00 €

  25.000,00 €   32.500,00 €   120,00 €

7.500,00 €

  50.000,00 €   57.500,00 €   240,00 €

7.500,00 €

  75.000,00 €   82.500,00 €

360,00 €

7.500,00 € 100.000,00 € 107.500,00 €

480,00 €

7.500,00 € 125.000,00 € 132.500,00 €

600,00 €

Dekking basisverzekering Bijkomende dekking Totale dekking

Supplement per jaar

Optie 3

Overlijden

+

medische kosten 

Overlijden

Medische kosten Overlijden Medische kosten Overlijden

Medische kosten

3.750 €

2.500 €   25.000 €   2.500 €   28.750 €   5.000 € 210 €

3.750 €

2.500 €   50.000 €   5.000 €   53.750 €   7.500 € 420 €

3.750 €

2.500 €   75.000 €   7.500 €   78.750 € 10.000 €

630 €

3.750 € 2.500 € 100.000 € 10.000 € 103.750 € 12.500 €

840 €

3.750 € 2.500 € 125.000 € 12.500 € 128.750 € 15.000 €

1050 €

Dekking basisverzekering

Bijkomende dekking Totale dekking Supplement per jaar
Optie 4

blijvende invaliditeit (1)

+

medische kosten

Blijvende invaliditeit (1) Medische kosten Blijvende invaliditeit (1) Medische kosten Blijvende invaliditeit (1)

Medische kosten

7.500 €

2.500 €   25.000 €   2.500 €   32.500 €   5.000 € 240 €

7.500 €

2.500 €   50.000 €   5.000 €   57.500 €   7.500 € 480 €

7.500 €

2.500 €   75.000 €   7.500 €   82.500 € 10.000 €

720 €

7.500 € 2.500 € 100.000 € 10.000 € 107.500 € 12.500 €

960 €

7.500 € 2.500 € 125.000 € 12.500 € 132.500 € 15.000 €

1200 €

Optie 5

Overlijden

+

blijvende  inval.iditeit (1)

+

medische kosten

Dekking basisverzekering Bijkomende dekking Totale dekking Supple
-ment per jaar
 Overlijden Blijvende invaliditeit (1) Medische kosten Overlijden Blijvende invaliditeit (1) Medische kosten Overlijden Blijvende invaliditeit (1) Medische kosten
3.750 € 7.500 € 2.500 €   25.000 €   25.000 €   2.500 €   28.750 €   32.500 €   5.000 € 320 €
3.750 € 7.500 € 2.500 €   50.000 €   50.000 €   5.000 €   53.750 €   57.500 €   7.500 € 640 €
3.750 € 7.500 € 2.500 €   75.000 €   75.000 €   7.500 €   78.750 €   82.500 € 10.000 € 960 
3.750 € 7.500 € 2.500 € 100.000 € 100.000 € 10.000 € 103.750 € 107.500 € 12.500 € 1280 €
3.750 € 7.500 € 2.500 € 125.000 € 125.000 € 12.500 € 128.750 € 132.500 € 15.000 € 1600 €

(1) Blijvende invaliditeit: dekking proportioneel aan de invaliditeitsgraad met een vrijstelling tot 25 % invaliditeitsgraad.

Bijkomende verzekeringen in pdf-vorm: info opties

Ongevalsaangifte:

Hier vindt u de ongevalsaangifte met uitleg (op het laatste blad): Ongevalsaangifte