Ontslagen Raad

Beste leden,

De laatste dagen zijn niet de rustigste geweest voor de raad van bestuur.

Gezien de verschillen in zienswijze binnen de raad, hebben bepaalde raadsleden beslist om heftig te reageren door hun ontslag te geven.

Volgens de statuten zijn we nu dus met te weinig raadsleden, wat ons verplicht een buitengewone Algemene Vergadering te organiseren.

Deze vergadering zal binnen de 2 maanden gehouden worden. Wij zullen alle leden snel en schriftelijk inlichten over de datum, met een maximum aan informatie.

Wat meer is, we zullen uw steun nodig hebben en ook dat onze leden zich inzetten voor de toekomst van onze federatie.

Tot binnenkort,

Yves, Max, Arnold & Jean-Yves

Ter aanvulling en verduidelijking op het vorige bericht betreffende de ontslagen uit de raad, wensen we te preciseren dat Arnold en Leen eveneens hun ontslag hebben ingediend, maar dat ze volgens de statuten lid blijven van de Raad van Bestuur tot ze vervangen worden op de komende algemene vergadering, aangezien ze de laatsten waren die hun ontslag indienden en het ontslag van de anderen onmiddellijk inging na de schriftelijke bekendmaking ervan aan de raad van bestuur:

Art 14 par. 3 van de statuten:

“Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur.
Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald.
In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.”

De huidige raad bestaat dus uit Jean-Yves, Yves, Max, Rudi, Arnold en Leen.