Beauraing

GPS Coordinaten 50.1130°N 5.0093°E

N (330°-30°)
Praktijk Hang Gliding / Paragliding
Type vlucht Vols thermodynamiques (site classique)
Openingsdata 01 January - 31 December
Hoogte startplaats 260 m
100 m

Algemeen

Deze vliegplaats wordt ter beschikking gesteld door de Belgische Vrije Vlucht Federatie vzw, die eigenaar is van de startplaats en die de toelatingen voor de landingsterreinen verworven heeft. Steun de acties  van de BVVF door lid te worden, zodat deze vliegplaatsen kunnen  voortbestaan en er andere kunnen geopend worden.

Dank aan: Mr. Olivier Jaspart, Mr. Phillippe Wilemme en Mr. Benoit Baudoin van Martouzin, Mvr. Minet van Falmagne, Mr. en Mvr. Lissoir van Mahoux, Mr. en Mvr. Botton-Lissoir van Martouzin, Mr. en Mvr. Alaime-Wautelet van Martouzin, Mr. Pusturino van Charleroi, Mr. en Mvr. Bar-Tshoffen van Brussel, de gemeente Beauraing en alle inwoners van Martouzin-Neuville.

Gebruik: Deltavliegen – Parapente (niet gemotoriseerd)

Open: Heel het jaar behalve op jachtdagen (zie http://www.bvvf.be of borden bij de ingang van het bos).

Type vluchten: Soaring, thermiekvluchten (startplaats voor overlandvluchten).

Reglement

Voorwaarden om te mogen vliegen op de vliegplaats van Beauraing :

  • BVVF-lid zijn
  • Een BA-verzekering voor de beoefende sport bezitten
  • Het brevet van XC-Piloot Parapente of Delta bezitten (IPPI card level 5)
  • De « access card» (toegangskaart) aangevraagd en bekomen hebben

of

  • BVVF-lid zijn
  • Een BA-verzekering voor de beoefende sport bezitten
  • Het brevet van Piloot Parapente of Delta bezitten (IPPI card level 4)
  • In het bezit zijn van een attest dat door een BVVF-observator werd afgeleverd, die zelf houder is van de access card.
  • De « access card» (toegangskaart) aangevraagd en bekomen hebben

of

  • Lid zijn van een door de BVVF erkende buitenlandse federatie
  • Een BA-verzekering voor de beoefende sport bezitten
  • Het brevet van Piloot Parapente of Delta bezitten (IPPI card level 5)
  • De « access card» (toegangskaart) aangevraagd en bekomen hebben

Hoe bekom je de toegangskaart ?

Men moet een schriftelijke aanvraag richten naar Beauraing@fbvl.be met volgende vermelding:

« Met dit schrijven bevestig ik dat ik kennis heb genomen van de laatste reglementen in voege voor de vliegplaats van Beauraing en ik engageer mezelf deze na te leven »

Gevolgd door :

  • Uw naam en voornaam ;
  • Uw telefoon- of Gsm-nummer ;
  • Uw BVVF-lidnummer.

Opgelet, indien u lid bent van een buitenlandse federatie, moet u eveneens een kopie van de hieronder opgesomde document in pdf-formaat opsturen :

  • Attest van geldig lidmaatschap van uw federatie
  • Een geldige FAI IPPI card level 5
  • Attest van uw BA-verzekering voor luchtsporten die nog steeds geldig is.

Vliegplaatsreglement :

Gevoelige en kwetsbare vliegplaats ! De naleving van de regels die in dit document staan, is essentieel voor het voortbestaan van de vliegplaats.

Piloten die op de vliegplaats van Beauraing vliegen, of dit nu met het oog op een afstandsvlucht  (XC-Piloot, IPPI level 5) of van een lokale vlucht is (Pilotenbrevet, IPPI level 4), verbinden zich om:

  • De vliegplaats enkel te gebruiken voor XC- of lokale vluchten die beantwoorden aan de eisen die door de vliegplaatsbeheerders gesteld werden en aan het vluchtplan en het reglement.
  • De toegangskaart die werd afgeleverd, terug te geven indien men niet in staat is het scherm te beheersen en te starten op een gunstig moment of een vlucht te verzekeren die conform de het vluchtplan en het reglement is.
  • De toegangsaanvraag te vernieuwen op vraag van de vliegplaatsbeheerders.
  • Om geen zakvluchten (gewoon naar beneden zweven zonder thermiek of dynamiek) te maken.
  • Het vluchtplan te respecteren (zie lager).
  • Niet per wagen in de bebouwde kom van Martouzin-Neuville te rijden. Terugkeren naar de start vanaf de « noodlanding » die in het midden van de bebouwde kom ligt, mag enkel te voet gebeuren !
  • Niet stationeren in de bebouwde kom van Martouzin-Neuville.
  • De rust van de omgeving respecteren (zie puntje hieronder).
  • Niet roepen (zie punt hierboven).
  • De regels van het vliegen op zicht en de voorrangsregels tussen vliegtuigen naleven (parapente = delta!).
  • De luchtvaartreglementering naleven.
  • Letten op de veiligheid van iedereen.
  • Zijn afstand aanpassen ten opzichte van de helling en de andere piloten.
  • De ruimte delen met de andere piloten.
  • Eventuele opmerkingen van de vliegplaatsbeheerders aanvaarden.
  • Het werk van de vliegplaatsbeheerders respecteren.
  • Constructief meewerken aan het behoud van de vliegplaats.
  • Piloten, die niet beantwoorden aan de vereisten, niet aanmoedigen om naar de vliegplaats te komen.
  • Piloten, die niet beantwoorden aan de vereisten, aanmoedigen om het reglement en de procedure na te leven.
  • Informatie die bekomen werd van de omwonenden (negatieve of positieve) bij een contact met hen, door te geven, liefst op een zo volledig mogelijke manier (naam persoon, adres, enz…)

Indien u te Beauraing vliegt, aanvaardt u bovenstaand reglement onvoorwaardelijk !

Als tegenprestatie krijgt u tijdens uw eerste bezoek een sticker. Deze sticker doet dienst als toegangskaart en zal op de start in alle omstandigheden zichtbaar moeten gedragen worden.

Het reglement en het vliegplan moet u vergezellen op de start. Bij ernstige of herhaalde fouten zal uw toelating ingetrokken worden.

De plaatselijke club, Les Mousquet'air, gevestigd Ferme Sainte-Marie, 11 te 5570 Beauraing zal zich vergewissen van het naleven van de regels en de toegang op het terrein beheren.

Uw medewerking is onontbeerlijk als we deze vliegplaats nog vele jaren willen behouden.

Vluchtplan

Strikt na te leven !

Dit vluchtplan is bedoeld voor de piloten maar dient ook voor de onderhandelingen met de gemeente en de autoriteiten.

Hierop staat de informatie :

  • Betreffende de NO FLY ZONE (grijze zone)
  • Betreffende de LAAGVLIEGZONES en LANDINGEN (groen)
  • Betreffende de voorgeschreven AANVLIEGROUTES

De hoogten worden aangegeven als minimum en maximum hoogten en dienen enkel om de aanvliegroutes te definiëren of om de grenzen aan te geven van de zones waarvoor een vliegverbod geldt.

Deze hoogten garanderen in geen geval dat men veilig en heelhuids, zonder incidenten, op de landingsterreinen geraakt. De beslissing blijft ter appreciatie van de piloot en blijft dus zijn verantwoordelijkheid.

 

Luchtruim

Wordt als lokale vlucht beschouwd : elke vlucht waarbij de piloot minstens één landingsplaats kan zien. Omdat vliegen op zicht in niet gecontroleerd luchtruim (Klasse G -luchtruim) beperkt is tot 4500 FT AMSL buiten gecontroleerde zones en gedurende uren van militaire activiteiten, is vliegen op de vliegplaats van Beauraing voldoende reden om het vereiste pilotenniveau te rechtvaardigen (zie Reglement).

In plaatselijke vlucht, van de grond tot de maximum hoogte van 4500FT, komt u volgende zones tegen:

  • HTA04A – Miltary Helicopter Training Area 250FT AGL / GND
  • LFA04 – Military Low Flying Area 500FT AGL / 250FT AGL
  • EBD26 – High performance Flight Jet Aircraft 4500FT AMSL / 1000FT AGL

Raadpleeg de NOTAM’s en de AIP op de website van Skeyes (https://ops.skeyes.be/) om de nodige informatie te bekomen over deze zones en de uren dat ze actief zijn !

Het gebruik van de vliegplaats voor afstandsvluchten en de vlucht die hieruit voortvloeit is de verantwoordelijkheid van de piloot voor wat betreft luchtvaartreglementering. Dit type vlucht rechtvaardigt het in het reglement vereiste pilotenniveau (IPPI card level 5).

 

Startplaats

STARTPLAATS van Martouzin (Hoogte : 268 m)

Naar rechts (naar het Oosten) wegdraaien is VERPLICHT tijdens de start want de plaats kan erg turbulent zijn en een incident boven de elektrische spoorlijn zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de piloot en de vliegplaats.

Maak uw vleugel en scherm klaar op de weg achter de start, laat de startplaats vrij.

Opgelet voor de NFZ, overvluchten op lage hoogte ( < 150 m AGL) boven de daken of privé-eigendommen moeten vermeden worden !

TOEGANG EN PARKING

 

 

Landing

ZUID-HOOFDLANDING van Pondrôme (hoogte 250m)

De gemeente vraagt met aandrang, om de hinder in het dorp te beperken, zoveel mogelijk te gaan landen op de ZUID-landing, die op het plateau achter de start ligt.

Dit terrein, dat vaak « landingsplaats aan de kapel » wordt genoemd, bevindt zich op de hoek van het kruispunt aan de kapel, aan het begin van de weg die naar de start leidt. Men kan al parkeren op de weg die van de kapel naar beneden leidt, langs het kerkhof van Pondrôme.

Het is op dit landingsterrein dat u bij lokale vluchten het overgrote deel van uw landingen moet doen, met 80% als doelstelling. Dit maakt deel uit van het voormelde vereiste niveau.

Achter een startplaats landen is ook niet ongevaarlijk ! Opgelet voor turbulentie bij sterke wind want de aanvlucht gebeurt weliswaar op een redelijke afstand maar toch « onder de wind » van de helling. Vergewis u er daarom ook van dat u voldoende hoogte heeft om niet dichterbij de helling te moeten gaan landen in de rolwinden.

Als het niet mogelijk is om te gaan landen of het ZUID-landingsveld (onvoldoende hoogte), is het mogelijk te landen op 3 andere officiële landingsterreinen :

SECUNDAIRE NOORD-NOODLANDING (Hoogte 155m)

Klein driehoekig landingsterrein net tegenover de start aan de andere kant van de weg op glijgetal 5 van de start, uitgerust met een windzak.

Dit terrein mag enkel gebruikt worden in geval van noodzaak : landingen ten gevolge van herhaalde zak- of glijvluchten zijn er verboden !

Landingen ten gevolge van een testvlucht (winddummy) zijn toegestaan maar moeten spaarzaam uitgevoerd worden. Er zou per opgemerkte thermiekcyclus maar één piloot dit mogen doen.

Worden beschouwd als noodzaak :

  • Een landingsaanvlucht die door een incident bij de start wordt veroorzaakt ;
  • Een landingsaanvlucht die vlak na de start door een ongunstige luchtmassa wordt veroorzaakt;
  • Een landingsaanvlucht die wordt veroorzaakt door de onmogelijkheid om een andere landing te bereiken, waarbij men een incident wenst te vermijden, inbegrepen het vermijden van de NFZ (zie vluchtplan).

Piloten die herhaalde landingen maakt, zelfs als deze noodzakelijk zijn, stelt zich bloot aan de intrekking van zijn toelating.

Dit laatste punt kan verzwaard worden door het niet beantwoorden aan de criteria die vermeld staan in het reglement en het vluchtplan (NFZ, lage vogelvlucht boven daken).

Deze punten rechtvaardigen het in het reglement vereiste niveau.

Deze landingsplaats wordt ons gratis ter beschikking gesteld door Mr. Paul Lissoir, die enkel vraagt te plooien op de betonnen weg of elders buiten het veld.

De gemeente vraagt ons ook deze landing te verlaten via de kleine betonweg die in de weiden zelf eindigt en niet via tuinen of andere velden/weiden terug naar de startplaats te gaan.

Ter herhaling : de terugkeer naar de start vanaf deze landingsplaats mag enkel te voet gebeuren (zie plan).

Rijdt niet per wagen op de toegangsweg, behalve om delta’s op te halen. Rij in dit laatste geval nooit in het veld, dus men moet achterwaarts rijden om uit deze doodlopende weg te rijden.

Niet parkeren op de weg of in het dorp !

SECUNDAIRE WEST-LANDING (Hoogte 155m)

Richting Beauraing en net voor de bebouwde kom van Martouzin.

Op glijgetal 9 (op ongeveer 850 meters van de start).

Opgelet : het is verboden om vlak na het starten naar links weg te draaien (boven de spoorlijn ! (Zie hoofdstuk Gevaren).

Deze landingsplaats bij het binnenrijden van Martouzin moet bij voorkeur verkozen worden wanneer uw hoogte boven de helling u niet (meer) toelaat om achter de start te landen.

Hoewel het theoretisch glijgetal vanaf de start dit landingsterrein makkelijk bereikbaar lijkt bij een lichte oostenwindcomponent (overwegende component als er Noordenwind is), blijven landingen hier niet minder ingewikkeld, wat ook de toegangsvereiste (Pilotenbrevet) rechtvaardigt:

  • Verbod om naar links weg te draaien zoals hierboven uitgelegd;
  • Einde van de aanvlucht tussen de (elektrische) spoorlijn en de No Fly Zone (zie hoofdstukken Gevaren en Vluchtplan).

Het verlaten van het terrein dien et gebeuren via het overstapje dat aan de kant van de hoofdweg geïnstalleerd werd. Men kan er zich laten oppikken maar men mag er niet parkeren omdat het een smalle weg is waar men landbouwvoertuigen zou kunnen hinderen.

SECUNDAIRE OOST-LANDING (Hoogte 155m)

Na Neuville en goed in de wind van het oostelijk gedeelte van de helling in de richting van Focant.

Op glijgetal 15 (op ongeveer 1450 meters van de start).

Opgelet: deze landingsplaats ligt dus niet op glij-afstand !

Deze landingsplaats is van groot belang voor de onderhandelingen en het behoud van onze activiteiten wegens zijn  ligging, net tegenover de enige plaats waarnaar de huidige startplaats eventueel zou kunnen verhuizen.

Deze landingsplaats heeft het voordeel dat de piloten die op het oostelijke deel van de helling vliegen er beneden kunnen gaan landen zonder het risico te moeten nemen om laag over de huizen of in de NFA te moeten vliegen (zie vluchtplan).

Deze ligt ook buiten elke bebouwde kom.

Vluchten tussen het westelijk en het oostelijk deel van de helling worden beschouwd als doorsteekvluchten. Opgelet dus om voldoende hoogte te hebben, noodzakelijk om het vluchtplan te kunnen handhaven.

Laag vliegen in de kom tussen Martouzin en Neuville, en pogingen hoogte te winnen als men daar laag zit of aan de grens van de NFZ, zijn te vermijden : dit type pogingen zal onvermijdelijk leiden tot het binnenvliegen van de NFA en buitenlandingen !

Deze twee laatste punten rechtvaardigen het vereiste niveau (Pilotenbrevet) aangezien de lage overvluchten van Neville aan de basis liggen van de recente aanpassing van het reglement (juli 2021).

LAAGVLIEGCORRIDORS EN ALTERNATIEVE NOODLANDINGSTERREINEN

Het eerste alternatief (ALT 1) is de weide onderaan de startplaats nog voor de weg, strategische plaats in het kader van de huidige onderhandelingen en voor de toekomst van de vliegplaats.

Deze weide maakt deel uit van de lage aanvliegcorridor naar de hoofdlandingsplaats.

Men kan er landen bij absolute noodzaak en worden als dusdanig beschouwd :

  • Incidenten die het werpen van het noodvalscherm kunnen vereisen;
  • Het vermijden van de elektriciteitslijn die aan de wegkant van dit terrein ligt (zie hoofdstuk Gevaren).
Het tweede alternatief (ALT 2) is de weide onderaan de start aan de overkant van de weg, strategische plaats in het kader van de huidige onderhandelingen en voor de toekomst van de vliegplaats.

Deze weide maakt deel uit van de lage aanvliegcorridor naar de hoofdlandingsplaats.

Men kan er landen bij absolute noodzaak.

De eigenaar, Mevrouw Minet, heeft ons wel degelijk de toestemming gegeven om deze terreinen te overvliegen en er BIJ UITZONDERING te landen in geval van noodzaak.

Het derde alternatief (ALT 3) is een verbouwd terrein (Linzen) die BIJ UITZONDERING mag gebruikt worden voor noodlandingen die veroorzaakt worden door een incident tijdens een doorsteek van de start naar de westelijke landingsplaats.

Dit terrein bevindt zich niet voor de Westenlanding, komende van Martouzin (terrein in L-vorm, zie vluchtplan).

De eigenaar heeft ons wel degelijk toestemming gegeven om er te landen en dit is ook van strategisch belang.

 

 

Gevaren

Het is VERBODEN om de geëlektrificeerde spoorlijn op lage hoogte te overvliegen ! Levensgevaar !

Elektriciteitslijn net onder de start langsheen de weg tijdens de aanvlucht van het hoofd-noodlandingsterrein.