Tijdelijke sluiting Beauraing

Beste BVVF-leden,

Om de het initiatief in de onderhandelingen en de relatie met de gemeente en omwoners te behouden en dus in het belang van de vliegplaats, heeft het beheerscomité, in overleg met het Bestuursorgaan, besloten Beauraing tot ten minste 25 april te sluiten.

Wij willen de leden op voorhand bedanken voor hun vertrouwen en steun, net zoals tijdens de tweede golf.

Voor de BVVF,

De vliegplaatsbeheerders.

Theorie-examens

Beste leden,

Velen onder jullie nemen contact met ons op betreffende de theorie-examens voor de brevetten… en van onze kant zijn we erg ongeduldig om deze weer te kunnen organiseren voor u, omdat de vraag groot is.

We onderzoeken en analyseren elke wijziging van de regels, elke verandering in de KB’s en in de mededelingen van de autoriteiten om de kans te grijpen zodra deze zich voordoet, er tegelijkertijd voor zorgend dat we de regels naleven en effectieve maatregelen nemen om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Het einde van de tunnel lijkt in zicht, maar we zijn er nog niet helemaal…

We begrijpen uw gerechtvaardigde ongeduld en doen er alles aan om de volgende sessies zo snel mogelijk te organiseren.

Het Bestuur van de BVVF.

Beauraing: Nieuwe sluiting in het vooruitzicht !

Deze zaterdag 20 maart heeft de gemeente opnieuw contact met ons opgenomen en gedreigd met de permanente sluiting ten gevolge van enkele vluchten die we afvalvluchten zullen noemen!

De term afval is hier niet pejoratief, het definieert een type vlucht die je verplicht te landen op het noodlandingsterrein en waarbij je aanvlucht niet conform is aan het nieuwe vluchtplan (zie hier:   https://www.bvvf.be/flying_sites/beauraing/).  

Beauraing is niet alleen een vliegplaats in gevaar of een gesloten site … het is een vrijwel DODE vliegplaats !

Ondanks alles zetten we onze acties, het werk om te blijven proberen dit vlaggenschip van de vrije vlucht in België te redden, voort. Deze redding zal nog twee jaar duren – zonder enige resultaatverplichting- en de huidige sanitaire situatie stelt ons niet in staat om de nodige acties uit te voeren en op de manier die wij dit zouden willen doen.

We hebben u de mogelijkheid geboden om nog te vliegen te Beauraing en vragen u om koste wat kost te streven naar een zero waste -vlucht wanneer u komt! Zaterdag werden nog een paar vluchten op lage hoogte uitgevoerd, onder meer in de NO FLY ZONE, of het nu was tijdens de aanvlucht of bij het thermieken boven de privé-eigendommen.

Het is genoeg geweest, we zullen vanaf nu blijk geven van nultolerantie, met intrekking van de toegangskaart indien nodig!

De enige vliegpoging die vandaag aanvaardbaar is te Beauraing, is een poging tot een ZERO WASTE -vlucht!

Hopende dat de boodschap goed overgekomen is,

Voor het beheerscomité,

Stéphane De Roover

Militaire oefeningen te Elsenborn tussen 15 en 26 maart

Beste leden,

Militaire oefening “Close Air Support (CAS)” met gevechtsvliegtuigen (F16), lichte vliegtuigen (SF26M), helikopters (A109), transportvliegtuigen (C130) en zelfs UAV’s (Raven) zijn gepland in de regio van Elsenborn-van 15 tot 19 en van 22 tot 26 maart 2021.

Onnodig te zeggen dat er risico bestaat op aanvaringen indien burgerpiloten in dit gebied vliegen.

Burgerpiloten worden daarom uitgenodigd om de NOTAMs met betrekking tot de betrokken zones te volgen:

– EBR-04 (GND-FL170):  vliegtuigvuur en artillerievuur met echte munitie + gevechtslaser;
– TSA-28A/28B (GND-FL105): verboden zones voor niet-deelnemers aan de militaire oefening.

Info : Royal Verviers Aviation – EBTX

Volmerange open, maar heel beperkt

Het is weer mogelijk om te vliegen op de site van Volmerange-les-Mines, maar in met een kleiner aantal piloten! Kies in de tussentijd AUB andere vliegplaatsen.

Inderdaad, er zijn werken op de vliegplaats bezig, zoals we in een eerder bericht hebben aangegeven. We konden een tapijt installeren om te kunnen vliegen, maar slechts een klein deel van de start is bruikbaar.

De vliegplaats kan dus de gebruikelijke toeloop niet aan.

Dus vraag ik u AUB nog wat meer geduld en begrip, dus kies zoveel mogelijk andere oostenlijk-georiënteerde vliegplaatsen als je niet in de buurt woont.

Bedankt voor uw begrip en tot snel, we houden u natuurlijk op de hoogte voor het vervolg.

Goede vluchten,

Anne Fourney, Voorzitser Plein Est Vol Libre.

GEEN gemotoriseerde voertuigen toegelaten naar de startplaatsen in Luxemburg

Beste leden,

Volgend bericht ontvingen wij van onze Luxemburgse vrienden, in het Engels (vind u lager). Hier volgt de Nederlandse vertaling:

 

Beste bezoekende piloten,

vanwege recente en vroegere ernstige klachten over piloten die hun motorvoertuigen gebruiken om bij de startplaatsen te komen, is vanaf nu het volgende geldig:

Gringlay

  • Op dit moment wordt de toegang tot de grindweg tot het opstijgen gerenoveerd met een speciale bekleding om toegang te bieden voor mensen met beperkte mobiliteit of met een kinderwagen naar de startplaats, die ook een populair toeristisch uitzichtspunt is, zoals u weet. Omdat de weg smal blijft, is het erg moeilijk om voetgangers voorbij te steken, of zelfs onmogelijk om mensen met beperkte mobiliteit of met kinderwagens te passeren.
  • Daarom moeten we nu alle toegang van motorvoertuigen tot het opstijgen van Gringlay verbieden.
  • Uitzonderingen zijn alleen toegestaan in geval van nood, onderhoud en opruiming van de startplaats.
  • Een alternatieve parkeerplaats is beschikbaar in Delt (zie figuur.1) aan de kant van de weg naast de bushalte (600 m te voet van de startplaats) of op de betonnen parkeerplaats naast het officiële landingsterrrein in Bourscheid-Moulin.

Afb.1 – Gringlay

Michelau

  • Hou er rekening mee dat rijden met een motorvoertuig op een bosweg verboden is door de Luxemburgse wetgeving.
  • Hou er ook rekening mee dat dit een zeer gevoelige kwestie is voor de autoriteiten van de natuur- en bosadministratie, wat het gebruik van de start van Michelau in de toekomst in gevaar zou kunnen brengen als we de wet blijven schenden.
  • Uitzonderingen zijn alleen toegestaan in geval van nood, onderhoud en opruiming van de startplaats.
  • Parkeren is mogelijk naast de watertank net voor u het bos ingaat (300 m stappen van de startplaats).

Kautenbach

  • Aangezien er geen directe toegang beschikbaar is met de auto, is er geen speciale instructie vereist voor deze vliegplaats.

Omdat dit alles erg belangrijk is voor ons allen om onze startsites te behouden, zal elke niet-naleving van een Cumulux-lid leiden tot onmiddellijke uitsluiting. Bezoekende piloten die zich niet aan deze richtlijnen houden, mogen in de toekomst niet meer starten vanaf een Cumulux-vliegplaats.

Voor het Cumulux-Comité,

Rob van der Poel,

Voorzitter.

Van: info@cumulux.lu <info@cumulux.lu>
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 10:57
Aan: info@fbvl.be
CC: komitee@cumulux.lu
Onderwerp: NO motorized vehicle driving to our flying sites in Luxemburg

Bonjour chers voisins,

Nous sommes le club de parapente du Luxembourg.

Pouvez-vous svp diffuser ce message auprès de vos adhérents? Un grand merci d’avance.

Dear guests,

due to past and recent serious complaints about pilots using their motor vehicles to drive to the take-off location the following is valid from now on :

Gringlay

  • At the moment the access gravel road to the take-off is being refurbished with a special pavement to allow access for persons with reduced mobility or baby carriage to the take-off area, which is also a popular touristic viewpoint as you know. Since the road remains narrow it is very difficult to pass pedestrians if not impossible to pass persons with reduced mobility or  baby carriage.
  • We therefore must prohibit all motorized vehicle access to the Gringlay take-off from now on.
  • Exceptions are only allowed in case of emergency, maintenance and clean-up of the take-off site.
  • Alternative parking is available in Delt (see fig.1) on the side of the road next to the bus-stop (600m walk to the take-off) or on the concrete parking area next to the official landing place in Bourscheid-Moulin.

Fig.1 – Gringlay Take-off

Michelau

  • Please be reminded that driving with a motorized vehicle on a forest track is prohibited by law in Luxembourg.
  • Please also understand that this is a very sensitive issue for the authorities of the ‘Administration de la nature et des forêts’ and this may put the usage of the Michelau take-off at risk in the future, if we continue to not respect the law.
  • Exceptions are only allowed in case of emergency, maintenance and clean-up of the take-off site.
  • Parking is available next to the water-reservoir before entry to the forest. (300m walk to the take-off)

Kautenbach

  • Since no direct access is available by car, no special instructions are needed for this site.

Since this is very important to all of us, to maintain our take-off sites alive, any non-respect of a Cumulux member will lead to immediate exclusion. Guest pilots not respecting this, will no longer be allowed to take-off from any Cumulux Site in the future.

For Cumulux Comitee,

Rob van der Poel

President

Sleutelbos gevonden te Prayon

Gevonden: sleutelbos (autosleutel, garagedeur, accessoire met naam,…..), te Prayon op 28 februari.

De eigenaar kan contact opnemen met het secretariaat via info@bvvf.be met de beschrijving van de bos (automerk, enz.) om de contactgegevens van de persoon die de sleutels heeft.

Jachtdatum te PRAYON

Hallo,

Ter informatie: er is een jachtdatum op 12 maart in Prayon, de eigenaar en jachtopziener vragen er niet te vliegen op 11 en 12 maart.  Heel erg bedankt.

Hartelijke groeten,

Geoffrey Salmon

Vliegplaats van Marcourt Zuid

Hallo parapentevrienden,

Zoals sommigen van jullie afgelopen zondag hebben gezien, werkt de club van Laroch’Ailes momenteel aan de opening van een nieuwe Z-vliegplaats te Marcourt.

Deze site is NOG NIET OPEN.  Aan een zeer klein aantal ervaren piloten werd een tijdelijke vergunning verleend om de lucht- en veiligheidsomstandigheden te bestuderen.

De onderhandelingen met de verschillende actoren (gemeente, DNF, Natura 2000) zijn momenteel aan de gang en het zou jammer zijn als ze al op voorhand zouden eindigen.  Mogelijkheden om nieuwe vliegplaatsen te openen in België zijn niet courant, dus laten we deze niet missen.

Bovendien is de aerologie van de site niet onschuldig.  Vliegen op een onbekende site met weinig vliegervaring en in de lente, is zeker niet verstandig.  Een jonge piloot uit de bomen moeten gaan halen op een nog niet geopende vliegplaats, zou onze zaak zeker niet vooruit helpen.

Naast de verschillende mededelingen zullen er affiches op de vliegplaats geplaatst worden om iedere  onduidelijkheid te voorkomen.

Dank om dit verbod na te leven en ons werk te respecteren zodat we deze vliegplaats later samen en met respect voor de verschillende belanghebbenden kunnen inhuldigen.

Voor de club van Laroch’Ailes, beheerder van de vliegplaatsen van Maboge, Corimont, Marcourt.

Pascal Lhoas

Voorzitter